بسته 1

فضا 10گیگ

پهنای باند نامحدود

هاست قابل ایجاد ۲۰ عدد

دیگر امکانات نامحدود

کنترل پنل Cpanel-WHM

ماهیانه 20000 تومان

سالیانه 200000 تومان


بسته 2

فضا 25 گیگ

پهنای باند نامحدود

هاست قابل ایجاد 50 عدد

دیگر امکانات نامحدود

کنترل پنل Cpanel-WHM

ماهیانه 30000 تومان

سالیانه 300000 تومان


بسته 3

فضا35گیگ

پهنای باند نامحدود

هاست قابل ایجاد نامحدود

دیگر امکانات نامحدود

کنترل پنل Cpanel-WHM

ماهیانه 40000 تومان

سالیانه 400000 تومان