نمایندگی هاست پربازدید SSD

بسته 1

فضانامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد ۲۰ عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM
ماهیانه 20000 تومان
سالیانه 200000 تومان

بسته 2

فضانامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد 50 عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM
ماهیانه 30000 تومان
سالیانه 300000 تومان

بسته 3

فضانامحدود
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM
ماهیانه 40000 تومان
سالیانه 400000 تومان