بسته 10 گیگ

فضا 10گیگ
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد 12 عدد
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM
ماهیانه 390000 تومان
سالیانه 390000 تومان

بسته 25 گیگ

فضا 25 گیگ پهنای باند نامحدود هاست قابل ایجاد 30 عدد دیگر امکانات نامحدود کنترل پنل Cpanel-WHM ماهیانه 75000 تومان سالیانه 750000 تومان


بسته 35 گیگ

فضا35گیگ
پهنای باند نامحدود
هاست قابل ایجاد 45
دیگر امکانات نامحدود
کنترل پنل Cpanel-WHM
ماهیانه 95000 تومان
سالیانه 950000 تومان