1گیگ

فضا 1000 MB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
استفاده از رپيدليچ مجاز
تحویل آنی بله
FTP نامحدود
فعال بودن PHP
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

2گیگ

فضا 2000 MB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
استفاده از رپيدليچ مجاز
تحویل آنی بله
FTP نامحدود
فعال بودن PHP
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

5گیگ

فضا 5000 MB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
استفاده از رپيدليچ مجاز
تحویل آنی بله
FTP نامحدود
فعال بودن PHP
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

10گیگ

فضا 10000 MB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
استفاده از رپيدليچ مجاز
تحویل آنی بله
FTP نامحدود
فعال بودن PHP
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود