هاست دانلود ایران

1گیگ ماهانه

فضا 1000 MB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
استفاده از رپيدليچ مجاز
تحویل آنی بله
FTP نامحدود
فعال بودن PHP
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

2گیگ ماهانه

فضا 2000 MB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
استفاده از رپيدليچ مجاز
تحویل آنی بله
FTP نامحدود
فعال بودن PHP
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

5گیگ ماهانه

فضا 5000 MB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
استفاده از رپيدليچ مجاز
تحویل آنی بله
FTP نامحدود
فعال بودن PHP
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود

10گیگ ماهانه

فضا 10000 MB
پهنای باند نامحدود
DirectAdmin
استفاده از رپيدليچ مجاز
تحویل آنی بله
FTP نامحدود
فعال بودن PHP
addon domain نامحدود
park domain نامحدود
ساب دامین نامحدود