هاست 500 مگابایت ایران
 • فضـا 500 مگابایت
 • پهنای بـاند نامحـدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان
 • امکان تغییر نسخه php دارد
 • هارد پر سرعت SSD-NvMe
 • کنترل پنل Cpanel
 • سایر امکانات نـامحدود
 • سالانه 45000 تومان
هاست 4000 مگابایت
 • فضـا نامحـدود: پهنای بـاند نامحدود : ادان دامین رایگان : SSL دارد :امکان تغییر نسخه php SSD-NvMe : هارد پر سرعت Cpanel : کنترل پنل نـامحدود : سایر امکانات 480000 تومان : سالانه

  4 گیگابایت

هاست 1000 مگابایت ایران
 • فضـا 1000 مگابایت
 • پهنای بـاند نامحـدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان
 • امکان تغییر نسخه php دارد
 • هارد پر سرعت SSD-NvMe
 • کنترل پنل Cpanel
 • سایر امکانات نـامحدود
 • سالانه 180000 تومان
هاست 2000 مگابایت
 • فضـا نامحـدود: پهنای بـاند نامحدود : ادان دامین رایگان : SSL دارد :امکان تغییر نسخه php SSD-NvMe : هارد پر سرعت Cpanel : کنترل پنل نـامحدود : سایر امکانات 240000 تومان : سالانه

  2000 مگابایت

هاست 3000 مگابایت ایران
 • فضـا 3 گیگابایت
 • پهنای بـاند نامحـدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان
 • امکان تغییر نسخه php دارد
 • هارد پر سرعت SSD-NvMe
 • کنترل پنل Cpanel
 • سایر امکانات نـامحدود
 • سالانه 280000 تومان
هاست 5000 مگابایت
 • فضـا 5 گیگابایت
 • پهنای بـاند نامحـدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان
 • امکان تغییر نسخه php دارد
 • هارد پر سرعت SSD-NvMe
 • کنترل پنل Cpanel
 • سایر امکانات نـامحدود
 • سالانه 550000 تومان
هاست 10000 مگابایت ایران
 • فضـا 10 گیگابایت
 • پهنای بـاند نامحـدود
 • ادان دامین نامحدود
 • SSL رایگان
 • امکان تغییر نسخه php دارد
 • هارد پر سرعت SSD-NvMe
 • کنترل پنل Cpanel
 • سایر امکانات نـامحدود
 • سالانه 650000 تومان