هاست 500 مگابایت ایران
 • 500 مگابایت

  فضـا

 • نامحـدود
  پهنای بـاند
 • نامحدود
  ادان دامین
 • رایگان
  SSL
 • دارد
  امکان تغییر نسخه php
 • SSD-NvMe
  هارد پر سرعت
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • نـامحدود
  سایر امکانات
 • 45000 تومان

  سالانه
هاست 1000 مگابایت ایران
 • 1000 مگابایت

  فضـا

 • نامحـدود
  پهنای بـاند
 • نامحدود
  ادان دامین
 • رایگان
  SSL
 • دارد
  امکان تغییر نسخه php
 • SSD-NvMe
  هارد پر سرعت
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • نـامحدود
  سایر امکانات
 • 180000 تومان

  سالانه
هاست 2000 مگابایت ایران
 • 2000 مگابایت

  فضـا

 • نامحـدود
  پهنای بـاند
 • نامحدود
  ادان دامین
 • رایگان
  SSL
 • دارد
  امکان تغییر نسخه php
 • SSD-NvMe
  هارد پر سرعت
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • نـامحدود
  سایر امکانات
 • 240000 تومان

  سالانه
هاست 3000 مگابایت ایران
 • 500 مگابایت

  فضـا

 • نامحـدود
  پهنای بـاند
 • نامحدود
  ادان دامین
 • رایگان
  SSL
 • دارد
  امکان تغییر نسخه php
 • SSD-NvMe
  هارد پر سرعت
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • نـامحدود
  سایر امکانات
 • 280000 تومان

  سالانه
هاست 4000 مگابایت ایران
 • 4000 مگابایت

  فضـا

 • نامحـدود
  پهنای بـاند
 • نامحدود
  ادان دامین
 • رایگان
  SSL
 • دارد
  امکان تغییر نسخه php
 • SSD-NvMe
  هارد پر سرعت
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • نـامحدود
  سایر امکانات
 • 480000 تومان

  سالانه
هاست 5000 مگابایت ایران
 • 5000 مگابایت

  فضـا

 • نامحـدود
  پهنای بـاند
 • نامحدود
  ادان دامین
 • رایگان
  SSL
 • دارد
  امکان تغییر نسخه php
 • SSD-NvMe
  هارد پر سرعت
 • Cpanel
  کنترل پنل
 • نـامحدود
  سایر امکانات
 • 450000 تومان

  سالانه