هاست دانلود 1 گیگ آلمان
 • 1000 MB

  فضا

 • نامحدود
  پهنای باند
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • مجاز
  استفاده از رپيدليچ
 • بله
  تحویل آنی
 • نامحدود
  FTP
 • PHP
  فعال بودن
 • نامحدود
  addon domain
 • نامحدود
  park domain
 • نامحدود

  ساب دامین
هاست دانلود 2گیگ آلمان
 • 2000 MB

  فضا

 • نامحدود
  پهنای باند
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • مجاز
  استفاده از رپيدليچ
 • بله
  تحویل آنی
 • نامحدود
  FTP
 • PHP
  فعال بودن
 • نامحدود
  addon domain
 • نامحدود
  park domain
 • نامحدود

  ساب دامین
هاست دانلود 5گیگ آلمان
 • 5000 MB

  فضا

 • نامحدود
  پهنای باند
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • مجاز
  استفاده از رپيدليچ
 • بله
  تحویل آنی
 • نامحدود
  FTP
 • PHP
  فعال بودن
 • نامحدود
  addon domain
 • نامحدود
  park domain
 • نامحدود

  ساب دامین
هاست دانلود 10گیگ آلمان
 • 10000 MB

  فضا

 • نامحدود
  پهنای باند
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • مجاز
  استفاده از رپيدليچ
 • بله
  تحویل آنی
 • نامحدود
  FTP
 • PHP
  فعال بودن
 • نامحدود
  addon domain
 • نامحدود
  park domain
 • نامحدود

  ساب دامین
هاست دانلود 20 گیگ آلمان
 • 20000 MB

  فضا

 • نامحدود
  پهنای باند
 • DirectAdmin
  کنترل پنل
 • مجاز
  استفاده از رپيدليچ
 • بله
  تحویل آنی
 • نامحدود
  FTP
 • PHP
  فعال بودن
 • نامحدود
  addon domain
 • نامحدود
  park domain
 • نامحدود

  ساب دامین